Regulamin Pakietu Lojalnościowego

Logo Hotelu Pruskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Programie lojalnościowym Hotelu Pruskiego w Ornecie (zwanym dalej Program) oraz zasady jego działania.

2. Program Lojalnościowy Hotelu Pruskiego w Ornecie skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych będących Gośćmi Hotelu Pruskiego, o których mowa w punkcie II ust. 1 poniżej, oraz ma na celu nagradzanie stałych klientów Hotelu poprzez umożliwienie korzystania z usług hotelowych oraz restauracyjnych.

3. Organizatorem Programu Lojalnościowego Hotelu Pruskiego jest Piotr Butkiewicz z siedzibą w Ornecie, ul 1 Maja 57, e-mail: hotelpruski@wp.pl zwana dalej Organizator.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. W Programie Lojalnościowym Hotelu Pruskiego w Ornecie może wziąć udział osoba fizyczna lub osoba prawna, pełnoletnia, będąca Gościem Hotelu Pruskiego, ul 1 Maja 57, 11-130 Orneta.

2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu Lojalnościowego Hotelu Pruskiego jest zaakceptowanie tego Regulaminu.

3. Uczestnicy Programu Lojalnościowego Hotel Pruski nie mogą korzystać z wielu rabatów jednocześnie.

4. Rabaty wynikające z Programu obejmują usługi a’la carte w restauracji Hotelu.

5. Informacja o aktualnym poziomie rabatu przysługującemu Gościowi można uzyskać w Recepcji Hotelu lub u menadżera Hotelu.

III. WARUNKI OTRZYMANIA PREFERENCYJNYCH CEN:

1. Poziom udzielonego rabatu zależy od ilości pokojonocy (doba hotelowa na pokój hotelowy) wykorzystanych przez Uczestnika Programu w miesiącu poprzedzającym nową rezerwację.

2. Rabaty przysługują wszystkim Uczestnikom Programu i zostają uwzględnione gdy Uczestnik:

– dokonuje rezerwacji za pośrednictwem maila, telefonu lub bezpośrednio w Hotelu powołując się na uczestnictwo w programie w momencie składania zamówienia.

3. Wysokość przyznanego rabatu i warunki konieczne do jego otrzymania:

RabatMinimalna ilość pokojonocy w miesiącu poprzedzającym rezerwację
5 %5
10 %10
20 %20

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w formie pisemnej i wysyłane na adres Hotel Pruski, ul. 1 Maja 57, 11-130 Orneta lub w formie elektronicznej i wysyłane na adres: hotelpruski@wp.pl, z dopiskiem „Reklamacja”, jednakże dopisek ten nie jest obligatoryjny, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie regulaminu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika / dane Uczestnika korporacyjnego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Uczestnik Programu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony na adres podany w reklamacji lub mailem (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji). Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

V. UTRATA CZŁONKOSTWA

1. Członkostwo w Programie wygasa w razie cofnięcia przez Uczestnika Programu którejkolwiek ze zgód (marketingowa/handlowa/profilowania).

2. Jeżeli od ostatniej rezerwacji minęło 12 miesięcy, wówczas można uznać Uczestnika Programu za nieaktywnego i tym samym wygasić jego członkostwo w Programie.

4. Wygaśnięcie członkostwa w Programie nie dają prawa do żądania z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty lub innego świadczenia, chyba że niniejszy regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkostwa Uczestnika Programu, dowolnemu Uczestnikowi Programu podejrzanemu o korzystanie z niego w sposób niezgodny z Warunkami Programu Lojalnościowego Hotelu Pruskiego albo w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Programu lub dowolnej jego części. Organizator zastrzega sobie również prawo do odebrania statusu Uczestnika Programu, dowolnej osobie, wobec której posiada uzasadnione przesłanki, by podejrzewać, że:

a. postąpiła ona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub rozporządzeniami obowiązującego w Polsce prawa;

b. naruszyła lub złamała dowolną zasadę Programu, zawartą w niniejszym Regulaminie;

c. dopuściła się oszustwa lub innego nieuczciwego działania,

d. dopuściła się nadużycia, oszustwa lub zakłócającego porządek, niewłaściwego, obraźliwego lub agresywnego zachowania, w postaci fizycznej, słownej lub pisemnej, wobec Hotelu, gości lub pracowników tego Hotelu,

e. nie uiściła jakichkolwiek opłat lub płatności wobec Hotelu.

6. Odebranie statusu Uczestnika Programu, może skutkować utratą wszystkich n korzyści i przywilejów związanych z Programem. Oprócz zakończenia członkostwa uczestnika w Programie Organizator ma również prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, jakie będą według jego uznania niezbędne.

VI. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a w szczególności z art. 5 w/w rozporządzenia na potrzeby realizacji Programu Lojalnościowego Hotelu Pruskiego. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego Hotelu Pruskiego jest Piotr Butkiewicz, ul. 1 Maja 57, 11-130 Orneta, NIP: 582 000 53 58

(dalej Administrator lub Spółka)

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest następujący:

imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon

kontaktowo, nazwa firmy, numer NIP.

3. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji Programu tj. realizacji na rzecz Uczestników programu usług hotelowych preferencyjnych cenach w Hotelu Pruskim.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora to zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody

5. Dane osobowe Uczestników programu przetwarzane będą przez okres działania Programu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału i uczestnictwie w Programie.

7. Uczestnik Programu ma prawo do: bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania; dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania/uzupełnienia danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, niepodlegania profilowaniu.

9. Uczestnikowi Programu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres email hotelpruski@wp.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych (w tym złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody).

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego

2.Organizator ma prawo do dodawania, modyfikowania, usuwania i zmieniania wszystkich reguł, procedur, warunków, korzyści z nagród dotyczących Programu według własnego uznania, za wcześniejszym powiadomieniem, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość już uzyskanych rabatów. Zmiany mogą następować wyłącznie na korzyść Uczestników lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych, chyba że Uczestnik Programu postąpił w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami programu lojalnościowego. Przywileje nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.

3. Zmiany w Regulaminie lub zakończenie Programu oraz rezygnacja Uczestnika Programu nie mogą naruszać praw, nabytych przez Uczestnika do daty zmiany lub zakończenia Programu bądź rezygnacji Uczestnika.

4. Program Lojalnościowy Q Hotel Club nie ma określonej daty zakończenia i może trwać do momentu, w którym Organizator zdecyduje się na jego zakończenie. Może to nastąpić w dowolnym momencie, z wcześniejszym powiadomieniem o zakończeniu Programu. Uczestnicy

5. Wszelkie uwagi dotyczące działania Programu lub pytania związane z treścią tego Regulaminu należy kierować na adres hotelpruski@wp.pl

7. W przypadku sporządzenia innych niż polska, wersji językowych niniejszego Regulaminu w razie wątpliwości uznaje się, iż wiążącą wersją regulaminu jest wersja polska.

8. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i stosunków prawnych z niego wynikających jest prawo polskie.