Regulamin Hotelu Pruskiego

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku lub całej kwoty należności za pobyt w hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hotelu.

Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej. Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich.

§ 2

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Aby potwierdzić tożsamość osoby rejestrującej się w hotelu / przygotować odpowiednią fakturę / sformalizować umowę pomiędzy Gościem a Hotelem, Gość zobowiązany jest okazać podczas procesu rejestracji w hotelu dowód tożsamości. Pracownicy hotelu nie mogą wydać kluczy / karty do pokoju bez sprawdzenia tożsamości gościa na podstawie dowodu tożsamości. Pokoje hotelowe mogą być wynajęte jedynie przez osoby pełnoletnie. W pokoju hotelowym musi być zarejestrowana co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Wszystkie osoby nieletnie mieszkające w hotelu muszą być zarejestrowane w hotelu przez osobę pełnoletnią będącą prawnym opiekunem tychże osób nieletnich. Osoby nieletnie do 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem swoich prawnych opiekunów.

Na podstawie okazanych dokumentów Gość lub pracownik recepcji hotelowej wypełnia kartę rejestracyjną będącą potwierdzeniem zawartego kontraktu, a dane wpisywane są podstawą do wystawienia faktury VAT.
W przypadku odmowy gościa, co do okazania właściwego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) hotel może odmówić wypełnienia warunków umowy, czyli zakwaterowania gościa bądź zakwaterowania na wcześniej ustalonych warunkach.

§ 3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Za przedłużenie doby hotelowej obowiązuje dopłata w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku niedokonania wcześniejszej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

Brak preautoryzacji lub pełnej przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

§ 4

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Niezarejestrowane osoby w Hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

W przypadku braku odwołania rezerwacji 2 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, obciąża się Gościa za pierwszą dobę hotelową. Jeżeli pobyt miał mieć miejsce w terminach szczytu sezonu, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę.

§ 5

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
b) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
c) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
d) w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§ 6

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia zamówienia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

§ 7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§ 8

W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

Każdorazowo opuszczając hotel, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

Za zgubienie klucza do drzwi pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju awarie lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Gościa. Ponadto ze względów bezpieczeństwa Gość powinien również wyłączyć telewizor, zgasić światło
oraz zakręcić krany.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia uregulowania płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone
usługi.

§ 10

W przypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do
czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel Recepcji.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia hotelu.

§ 11

Gość hotelowy i osoby towarzyszące, za które odpowiada Gość hotelowy, zobowiązują się do niepalenia tytoniu w pokojach hotelowych (pokoje objęte są systemem przeciwpożarowym). Niestosowanie się do
zakazu będzie skutkowało naliczeniem kosztów przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz dearomatyzacji w wysokości 500 zł.

Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł/doba. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób,
aby nie stanowił zagrożenia dla innych gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzą na terenie Hotelu i wokół niego. Gość ma obowiązek dopilnować, aby zwierzęta nie przebywały w części gastronomicznej hotelu.

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa po zwróceniu się z taką prośbą przez Gościa.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty prze tydzień. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo
szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu, innych osób przebywających w hotelu lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§ 12

Administratorem danych osobowych jest Piotr Butkiewicz, adres: ul. 1 Maja 57, 11-130 Orneta.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w celach marketingowych administratora danych, a także w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej hotelpruski.pl oraz jest dostępna w wersji papierowej w recepcji.